/** * Baskonfiguration för WordPress. * * Denna fil innehåller följande konfigurationer: Inställningar för MySQL, * Tabellprefix, Säkerhetsnycklar, WordPress-språk, och ABSPATH. * Mer information på {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * Editing wp-config.php}. MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell. * * Denna fil används av wp-config.php-genereringsskript under installationen. * Du behöver inte använda webbplatsen, du kan kopiera denna fil direkt till * "wp-config.php" och fylla i värdena. * * @package WordPress */ // ** MySQL-inställningar - MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell ** // /** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */ define('DB_NAME', 'sundekon_se'); /** MySQL-databasens användarnamn */ define('DB_USER', 'sundekon_se'); /** MySQL-databasens lösenord */ define('DB_PASSWORD', 'EHF3ittj'); /** MySQL-server */ define('DB_HOST', 'sundekon.se.mysql'); /** Teckenkodning för tabellerna i databasen. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Kollationeringstyp för databasen. Ändra inte om du är osäker. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unika autentiseringsnycklar och salter. * * Ändra dessa till unika fraser! * Du kan generera nycklar med {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * Du kan när som helst ändra dessa nycklar för att göra aktiva cookies obrukbara, vilket tvingar alla användare att logga in på nytt. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'A:KUjJ-f7D^Ki4Lt&x}tJo#%1 %$i=EZ)]4!+=l%>nu?g|a !2%CYtU_vC(vg7L('); define('SECURE_AUTH_KEY', 'nFH}q)r-Vub=|+3SZMRh/:o&[o8PD2r+&%_d;|:}6z-;G#0KF. 8+[|+w3..+6]1'); define('LOGGED_IN_KEY', 'Le9z`0ZI-vwigRYBa|F6A4]|`|uWc:m*1.Y;uWH&-6~EZ$SPY-R{4+|UeObTVu_w'); define('NONCE_KEY', 'r`dM<@]>JnlZ(hY^2;0^mBC]eFxObZ0nFOfknf+@5kW#A8Fp^-c(G@2 DGxE-WFH'); define('AUTH_SALT', 'gHkQWVj4]-24S@es8XOG[`F:vj/FU2{yQ*~egM4]y_Mk/z<4*1>MLqo-p*|gTZ6,'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'i3-UxU6U4`a;o[B0)hr+3M6NyoyBOT-Xt*8k _AG*+u[y{{nZ+VjkE&d=`ttz-^v'); define('LOGGED_IN_SALT', 'j4gUFJvzw+`_+/|;V&gome]5YN*D(in>WB?ON#~K x-=Wa 8kGP6LHo0/E;H;YQ='); define('NONCE_SALT', '[:>*+7:<+*T+Xrs},D+5